• Hidayet Karaca dahil 4 kişi tutuklandı!
  Hidayet Karaca dahil 4 kişi tutuklandı!
 • Rüşvetten ceza alan savcı 173 kilo uyuşturucuyla yakalandı
  Rüşvetten ceza alan savcı 173 kilo uyuşturucuyla yakalandı
 • Felçli kadına tecavüzle suçlanan sanık, suçu PKK’ya attı
  Felçli kadına tecavüzle suçlanan sanık, suçu PKK’ya attı
 • Eski emniyet müdürü tutuklandı!
  Eski emniyet müdürü tutuklandı!
 • Hidayet Karaca tutuklandı, Ekrem Dumanlı serbest
  Hidayet Karaca tutuklandı, Ekrem Dumanlı serbest
 • ABD hava saldırılarında 3 IŞİD liderini öldürdü
  ABD hava saldırılarında 3 IŞİD liderini öldürdü
 • Anne ve kızını eşinin kıyafetlerini giyerek öldürmüş
  Anne ve kızını eşinin kıyafetlerini giyerek öldürmüş
 • Operasyonlara İzmir’den Tepki
  Operasyonlara İzmir’den Tepki
 • Paralel yapı operasyonunda 3 isim serbest
  Paralel yapı operasyonunda 3 isim serbest
 • Kartal’ın zirve aşkı
  Kartal’ın zirve aşkı
Net Haber Türk
Hidayet Karaca dahil 4 kişi tutuklandı!
Hidayet Karaca dahil 4 kişi tutuklandı!

Şüpheliler bölümünde 31 ismin olduğu...

Rüşvetten ceza alan savcı 173 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Rüşvetten ceza alan savcı 173 kilo uyuşturucuyla yakalandı

EDİRNE’de rüşvete teşebbüs suçundan 5...

Felçli kadına tecavüzle suçlanan sanık, suçu PKK’ya attı
Felçli kadına tecavüzle suçlanan sanık, suçu PKK’ya attı

DİYARBAKIR’da geçen ocak ayında, felçli...

Eski emniyet müdürü tutuklandı!
Eski emniyet müdürü tutuklandı!

Tutuklananlar arasında eski emniyet müdürü...

Hidayet Karaca tutuklandı, Ekrem Dumanlı serbest
Hidayet Karaca tutuklandı, Ekrem Dumanlı serbest

Paralel Yapı” iddialarına ilişkin soruşturma...

Emir Sarıgül istifa etti!
Emir Sarıgül istifa etti!

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir...

ABD hava saldırılarında 3 IŞİD liderini öldürdü
ABD hava saldırılarında 3 IŞİD liderini öldürdü

ABD Milli Savunma Bakanlığı (Pentagon)...

Anne ve kızını eşinin kıyafetlerini giyerek öldürmüş
Anne ve kızını eşinin kıyafetlerini giyerek öldürmüş

Konya’da, anneyle 10 yaşındaki kızını...

Operasyonlara İzmir’den Tepki
Operasyonlara İzmir’den Tepki

Paralel yapı iddialarına yönelik İstanbul...

Başkan Karabağ’dan Vatandaşlara Müjde
Başkan Karabağ’dan Vatandaşlara Müjde

Bayraklı Belediyesi, ağış ve diş...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir