• F.Bahçe İdari Menajeri’ne savcılık şoku!
  F.Bahçe İdari Menajeri’ne savcılık şoku!
 • “Gelin arabası mı bu, önünü kesiyorsunuz?”
  “Gelin arabası mı bu, önünü kesiyorsunuz?”
 • Dev derbinin galibi Fenerbahçe oldu
  Dev derbinin galibi Fenerbahçe oldu
 • ‘O’ taraftar konuştu!.. ‘Ben Volkan’a…’
  ‘O’ taraftar konuştu!.. ‘Ben Volkan’a…’
 • Foça Belediyespor’lu Minik Taekwondocular Fırtına Estirdi
  Foça Belediyespor’lu Minik Taekwondocular Fırtına Estirdi
 • 52 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
  52 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
 • Çifte Şampiyonlara Başkan Dopingi
  Çifte Şampiyonlara Başkan Dopingi
 • Güvenlik Bakanlığı kurulmasına yönelik çalışma yok
  Güvenlik Bakanlığı kurulmasına yönelik çalışma yok
 • Esed rejimi ve IŞİD birbirine bağımlı
  Esed rejimi ve IŞİD birbirine bağımlı
 • AB’den İsrail’e “kutsal mekanlara saygı” çağrısı
  AB’den İsrail’e “kutsal mekanlara saygı” çağrısı
Net Haber Türk
F.Bahçe İdari Menajeri’ne savcılık şoku!
F.Bahçe İdari Menajeri’ne savcılık şoku!

Kazakistan maçından sonra gazetecilere yapılan...

“Gelin arabası mı bu, önünü kesiyorsunuz?”
“Gelin arabası mı bu, önünü kesiyorsunuz?”

Türkiye – Kazakistan maçı öncesi...

Dev derbinin galibi Fenerbahçe oldu
Dev derbinin galibi Fenerbahçe oldu

FENERBAHÇE ÜLKER: 85 – GALATASARAY...

‘O’ taraftar konuştu!.. ‘Ben Volkan’a…’
‘O’ taraftar konuştu!.. ‘Ben Volkan’a…’

Türkiye-Kazakistan maçı öncesi sosyal medyaya...

Türk –Yunan ticaretinin merkezi İzmir olabilir
Türk –Yunan ticaretinin merkezi İzmir olabilir

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan...

Petkim Kapasitesini Yüzde 13 Arttırdı
Petkim Kapasitesini Yüzde 13 Arttırdı

Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticisi...

Foça Belediyespor’lu Minik Taekwondocular Fırtına Estirdi
Foça Belediyespor’lu Minik Taekwondocular Fırtına Estirdi

Foça Belediye Spor Taekwondo Şubesi,...

52 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
52 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

İzmir Valiliği, Ege Denizi’nde yasa...

Çifte Şampiyonlara Başkan Dopingi
Çifte Şampiyonlara Başkan Dopingi

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Türkiye...

Komisyon’da ‘Kürdistan’ tartışması
Komisyon’da ‘Kürdistan’ tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir