• Müslüman öğrencileri fişleyen Başkana soruşturma
  Müslüman öğrencileri fişleyen Başkana soruşturma
 • ‘Seçim bildirgemizi taklit ediyorlar’
  ‘Seçim bildirgemizi taklit ediyorlar’
 • Sağlık Bakanlığı 9 bin memur alacak
  Sağlık Bakanlığı 9 bin memur alacak
 • Nilgün Ayşe Öztin “Hayattan Renkler” isimli resim sergisini sanatseverlerle paylaştı
  Nilgün Ayşe Öztin “Hayattan Renkler” isimli resim sergisini sanatseverlerle paylaştı
 • AK Parti İzmir İl Başkanı’ndan Aziz Kocaoğlu’na Ziyaret
  AK Parti İzmir İl Başkanı’ndan Aziz Kocaoğlu’na Ziyaret
 • Türk Ve Yunanlı İş Toplulukları İzmir’de Buluştu
  Türk Ve Yunanlı İş Toplulukları İzmir’de Buluştu
 • Dünya şokta! İran ambargosunu İsrail deldi
  Dünya şokta! İran ambargosunu İsrail deldi
 • Bakan Yıldız açıkladı:TEİAŞ Genel Müdürü istifa etti
  Bakan Yıldız açıkladı:TEİAŞ Genel Müdürü istifa etti
 • Kaçakları taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü var
  Kaçakları taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü var
 • Bağ-Kur’lunun borcu sıfırlanıyor
  Bağ-Kur’lunun borcu sıfırlanıyor
Net Haber Türk
Müslüman öğrencileri fişleyen Başkana soruşturma
Müslüman öğrencileri fişleyen Başkana soruşturma

Fransa’nın Beziers kentindeki Müslüman öğrencilerin...

‘Seçim bildirgemizi taklit ediyorlar’
‘Seçim bildirgemizi taklit ediyorlar’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Seçim...

Sağlık Bakanlığı 9 bin memur alacak
Sağlık Bakanlığı 9 bin memur alacak

Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme...

Nilgün Ayşe Öztin “Hayattan Renkler” isimli resim sergisini sanatseverlerle paylaştı
Nilgün Ayşe Öztin “Hayattan Renkler” isimli resim sergisini sanatseverlerle paylaştı

Ressam Nilgün Ayşe ÖZTİN,           “Hayattan...

Meteoroloji’den İzmir için hava durumu uyarısı
Meteoroloji’den İzmir için hava durumu uyarısı

İzmir’de hava durumu nasıl? Meteoroloji...

İzmir Işıkkent Polis Şehitliğinde Anma Töreni
İzmir Işıkkent Polis Şehitliğinde Anma Töreni

Türk polis teşkilatının 170. kuruluş...

AK Parti İzmir İl Başkanı’ndan Aziz Kocaoğlu’na Ziyaret
AK Parti İzmir İl Başkanı’ndan Aziz Kocaoğlu’na Ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz...

Türk Ve Yunanlı İş Toplulukları İzmir’de Buluştu
Türk Ve Yunanlı İş Toplulukları İzmir’de Buluştu

Türkiye ve Yunanistan iş toplulukları...

Dünya şokta! İran ambargosunu İsrail deldi
Dünya şokta! İran ambargosunu İsrail deldi

İran’ın uranyum zengileştirmesi ile ilgili...

Bakan Yıldız açıkladı:TEİAŞ Genel Müdürü istifa etti
Bakan Yıldız açıkladı:TEİAŞ Genel Müdürü istifa etti

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir