• Feyzioğlu’ndan ‘keyfilik’ vurgusu
  Feyzioğlu’ndan ‘keyfilik’ vurgusu
 • Erdoğan’ın adli yıl açılış mesajı
  Erdoğan’ın adli yıl açılış mesajı
 • 60 IŞİD’li öldürüldü
  60 IŞİD’li öldürüldü
 • Evini kiraya verenler dikkat!
  Evini kiraya verenler dikkat!
 • Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
  Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
 • Dinleme iddialarını liderlerle konuşacağız
  Dinleme iddialarını liderlerle konuşacağız
 • Adaletin güçlü olması herkes için güvencedir
  Adaletin güçlü olması herkes için güvencedir
 • “Paralel yapı” operasyonunda yeni gözaltılar
  “Paralel yapı” operasyonunda yeni gözaltılar
 • Eski İstihbarat Müdürü Teslim Oldu
  Eski İstihbarat Müdürü Teslim Oldu
 • Sahil Güvenlik 56 Kaçak Göçmeni Daha Kurtardı
  Sahil Güvenlik 56 Kaçak Göçmeni Daha Kurtardı
Net Haber Türk
Feyzioğlu’ndan ‘keyfilik’ vurgusu
Feyzioğlu’ndan ‘keyfilik’ vurgusu

Sayın Yargıtay Başkanı, Ana muhalefet...

Erdoğan’ın adli yıl açılış mesajı
Erdoğan’ın adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Adli...

60 IŞİD’li öldürüldü
60 IŞİD’li öldürüldü

Savaş uçakları bombaladı Irak’ta, yaklaşık...

Evini kiraya verenler dikkat!
Evini kiraya verenler dikkat!

KİRA geliri elde eden milyonlarca...

Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Davutoğlu,...

Dinleme iddialarını liderlerle konuşacağız
Dinleme iddialarını liderlerle konuşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dinlendiği iddialarına...

Adaletin güçlü olması herkes için güvencedir
Adaletin güçlü olması herkes için güvencedir

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, “Yargıyı isteğe...

“Paralel yapı” operasyonunda yeni gözaltılar
“Paralel yapı” operasyonunda yeni gözaltılar

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen...

Eski İstihbarat Müdürü Teslim Oldu
Eski İstihbarat Müdürü Teslim Oldu

İzmir merkezli 13 ilde “yasa...

Sahil Güvenlik 56 Kaçak Göçmeni Daha Kurtardı
Sahil Güvenlik 56 Kaçak Göçmeni Daha Kurtardı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir