• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Almanya’daki mitinge yönelik engelleme kabul edilemez
  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Almanya’daki mitinge yönelik engelleme kabul edilemez
 • 3 bin hakim ve savcının mal varlıklarına tedbir konuldu
  3 bin hakim ve savcının mal varlıklarına tedbir konuldu
 • Ordu’da terör saldırısı: 3 asker şehit
  Ordu’da terör saldırısı: 3 asker şehit
 • Bin 389 askeri personel TSK’dan ihraç edildi
  Bin 389 askeri personel TSK’dan ihraç edildi
 • Yüksek Askeri Şura’nın yapısında değişiklik
  Yüksek Askeri Şura’nın yapısında değişiklik
 • İncirlik’te Dunford önlemleri
  İncirlik’te Dunford önlemleri
 • Kuvvet komutanlıkları için flaş karar!
  Kuvvet komutanlıkları için flaş karar!
 • Almanya’dan Erdoğan’a telekonferans engeli
  Almanya’dan Erdoğan’a telekonferans engeli
 • Zaman Gazetesi’nin eski yönetici ve yazarlarına operasyon!.. 6 kişi tutuklandı!
  Zaman Gazetesi’nin eski yönetici ve yazarlarına operasyon!.. 6 kişi tutuklandı!
 • Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak: O akşamı asla unutmayacağım
  Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak: O akşamı asla unutmayacağım
Net Haber Türk
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Almanya’daki mitinge yönelik engelleme kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Almanya’daki mitinge yönelik engelleme kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cummhurbaşkanı Erdoğan’ın,...

3 bin hakim ve savcının mal varlıklarına tedbir konuldu
3 bin hakim ve savcının mal varlıklarına tedbir konuldu

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından hakkında...

Ordu’da terör saldırısı: 3 asker şehit
Ordu’da terör saldırısı: 3 asker şehit

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Mesudiye...

Bin 389 askeri personel TSK’dan ihraç edildi
Bin 389 askeri personel TSK’dan ihraç edildi

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler...

Yüksek Askeri Şura’nın yapısında değişiklik
Yüksek Askeri Şura’nın yapısında değişiklik

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan Kanun...

İncirlik’te Dunford önlemleri
İncirlik’te Dunford önlemleri

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un...

Kuvvet komutanlıkları için flaş karar!
Kuvvet komutanlıkları için flaş karar!

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri...

Almanya’dan Erdoğan’a telekonferans engeli
Almanya’dan Erdoğan’a telekonferans engeli

Almanya Anayasa Mahkemesi Köln’de bugün...

Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak: O akşamı asla unutmayacağım
Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak: O akşamı asla unutmayacağım

Albayrak, 15 Temmuz’u yaşayan herkesin...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir