• Eski İstihbarat Müdürü Teslim Oldu
  Eski İstihbarat Müdürü Teslim Oldu
 • Sahil Güvenlik 56 Kaçak Göçmeni Daha Kurtardı
  Sahil Güvenlik 56 Kaçak Göçmeni Daha Kurtardı
 • Bayraklı’da Kentlilik Bilincini Öğrendiler
  Bayraklı’da Kentlilik Bilincini Öğrendiler
 • Ege Üniversitesi’nde Özel Yetenek Sınavı Heyecanı
  Ege Üniversitesi’nde Özel Yetenek Sınavı Heyecanı
 • Sulamada İlk Ödemenin Son Tarihi 31 Ağustos
  Sulamada İlk Ödemenin Son Tarihi 31 Ağustos
 • Dolar yine yükseldi
  Dolar yine yükseldi
 • Gözler bugün saat 14.00′te
  Gözler bugün saat 14.00′te
 • Cizre’de sokaklar savaş alanına döndü
  Cizre’de sokaklar savaş alanına döndü
 • Netanyahu: ‘Güvenlik sağlanana kadar operasyona devam’
  Netanyahu: ‘Güvenlik sağlanana kadar operasyona devam’
 • Başkanlık koltuğuna 1 günlüğüne oturdu, başkan yardımcısını görevden aldı
  Başkanlık koltuğuna 1 günlüğüne oturdu, başkan yardımcısını görevden aldı
Net Haber Türk
Eski İstihbarat Müdürü Teslim Oldu
Eski İstihbarat Müdürü Teslim Oldu

İzmir merkezli 13 ilde “yasa...

Sahil Güvenlik 56 Kaçak Göçmeni Daha Kurtardı
Sahil Güvenlik 56 Kaçak Göçmeni Daha Kurtardı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge...

Bayraklı’da Kentlilik Bilincini Öğrendiler
Bayraklı’da Kentlilik Bilincini Öğrendiler

Bayraklı Belediyesi Drama Kursu öğrencileri...

Ege Üniversitesi’nde Özel Yetenek Sınavı Heyecanı
Ege Üniversitesi’nde Özel Yetenek Sınavı Heyecanı

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi...

Sulamada İlk Ödemenin Son Tarihi 31 Ağustos
Sulamada İlk Ödemenin Son Tarihi 31 Ağustos

Küçük Menderes Sulama Birliği’nin yaklaşık...

Dolar yine yükseldi
Dolar yine yükseldi

ABD Merkez Bankası’nın (FED) istihdam...

Gözler bugün saat 14.00′te
Gözler bugün saat 14.00′te

12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerine...

Cizre’de sokaklar savaş alanına döndü
Cizre’de sokaklar savaş alanına döndü

Cizre’de izinsiz gösteri yapmak isteyen...

Netanyahu: ‘Güvenlik sağlanana kadar operasyona devam’
Netanyahu: ‘Güvenlik sağlanana kadar operasyona devam’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de...

Bahçeli: Gül artık dik durmalı
Bahçeli: Gül artık dik durmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir