• Suriyeli Çocuğa Darp İddiasındaki Esnaf Konuştu
  Suriyeli Çocuğa Darp İddiasındaki Esnaf Konuştu
 • Kızının Üzerine Benzin Döküp Sesini Duyurmaya Çalıştı
  Kızının Üzerine Benzin Döküp Sesini Duyurmaya Çalıştı
 • AV.PERVİN UZUN HUKUK KÖŞEMİZDE SİZ OKURLARIMIZIN SORULARINI YANITLIYOR
  AV.PERVİN UZUN HUKUK KÖŞEMİZDE SİZ OKURLARIMIZIN SORULARINI YANITLIYOR
 • 2 milyon emekliye farkları Ağustos’ta ödenecek
  2 milyon emekliye farkları Ağustos’ta ödenecek
 • ‘Ceylanpınar’da şehit edilen polisler hepimizin çocukları’
  ‘Ceylanpınar’da şehit edilen polisler hepimizin çocukları’
 • ‘Sessiz kalmaları utanç verici’
  ‘Sessiz kalmaları utanç verici’
 • ‘Suriye sınırına güvenlik sistemi kurulacak’
  ‘Suriye sınırına güvenlik sistemi kurulacak’
 • Suriye sınırında askeri hareketlilik
  Suriye sınırında askeri hareketlilik
 • Siirt’te baraj inşaatında patlama
  Siirt’te baraj inşaatında patlama
 • Şehit polisler için yarın tören düzenlenecek
  Şehit polisler için yarın tören düzenlenecek
Net Haber Türk
Van evden eve nakliyat
Van evden eve nakliyat

Van Evden Eve Nakliyat Özvan...

Kocaoğlu Ve Demirağ İskelede İncelemelerde Bulundu
Kocaoğlu Ve Demirağ İskelede İncelemelerde Bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz...

Yan Bakma Tartışması Ölümle Bitti
Yan Bakma Tartışması Ölümle Bitti

İzmir’in Konak ilçesinde, iddiaya göre...

İzmir’de Taziye Çadırı Gerginliği
İzmir’de Taziye Çadırı Gerginliği

İzmir’de, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde patlatılan...

Suriyeli Çocuğa Darp İddiasındaki Esnaf Konuştu
Suriyeli Çocuğa Darp İddiasındaki Esnaf Konuştu

İzmir’de, ekmek parası için mendil...

Kızının Üzerine Benzin Döküp Sesini Duyurmaya Çalıştı
Kızının Üzerine Benzin Döküp Sesini Duyurmaya Çalıştı

Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre bir...

Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe...

Dolar 2,71’i aştı
Dolar 2,71’i aştı

Dolar, Şanlıurfa’da iki polisin şehit...

Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yüzde 0,19’luk yükselişle...

Avrupa’da otomobil satışları yüzde 8,2 arttı
Avrupa’da otomobil satışları yüzde 8,2 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2015...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir