• İzmir’de Cumartesi Anneleri’ne Destek Eylemi
  İzmir’de Cumartesi Anneleri’ne Destek Eylemi
 • Bakkala gidiyorum dedi, 10 gündür kayıp
  Bakkala gidiyorum dedi, 10 gündür kayıp
 • Soner Yalçın gözaltına alındı
  Soner Yalçın gözaltına alındı
 • ‘Hain saldırıyı gerçekleştirenler mutlaka cezalandırılacaktır’
  ‘Hain saldırıyı gerçekleştirenler mutlaka cezalandırılacaktır’
 • Yüksekova’da hain saldırı!.. 3 şehit!
  Yüksekova’da hain saldırı!.. 3 şehit!
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan HSYK’ya atama
  Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan HSYK’ya atama
 • ‘Failleri tespit etmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz’
  ‘Failleri tespit etmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz’
 • Tunceli’de yasak 24 saat daha uzatıldı!
  Tunceli’de yasak 24 saat daha uzatıldı!
 • ‘Terör örgütü ile kol kola siyaset yapıyorlar’
  ‘Terör örgütü ile kol kola siyaset yapıyorlar’
 • Galatasaray başkanını seçti!
  Galatasaray başkanını seçti!
Net Haber Türk
Ümraniye Evden Eve Nakliyat
Ümraniye Evden Eve Nakliyat

Evden eve taşımacılık aşamasında en...

Çekmeköy evden eve nakliyat
Çekmeköy evden eve nakliyat

Yeni bir eve taşınmak ve yeni mobilyalar...

Ege Teknopark Hayata Geçti
Ege Teknopark Hayata Geçti

Ege Üniversitesi yeniliklerine ekosistemin en...

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Bütçesi Onaylandı
Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Bütçesi Onaylandı

Kıyı Ege Belediyeler birliği Ekim...

İzmir Belediyelerinin ’’bilgi’’ Kardeşliği
İzmir Belediyelerinin ’’bilgi’’ Kardeşliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi sahip olduğu...

Eib Moda Tasarım Yarışması İçin Tüyolar Verdi
Eib Moda Tasarım Yarışması İçin Tüyolar Verdi

Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım...

İzmir’de Cumartesi Anneleri’ne Destek Eylemi
İzmir’de Cumartesi Anneleri’ne Destek Eylemi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir...

Bahçeli: ‘Bu tarihi bir rezalettir’
Bahçeli: ‘Bu tarihi bir rezalettir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,...

Bakkala gidiyorum dedi, 10 gündür kayıp
Bakkala gidiyorum dedi, 10 gündür kayıp

İzmir’in Bayraklı ilçesinde oturan Yeşim...

Soner Yalçın gözaltına alındı
Soner Yalçın gözaltına alındı

Bir söyleşi için Denizli’ye gelen...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir