• Zincirleme kaza!.. 1 ölü 8 yaralı!
  Zincirleme kaza!.. 1 ölü 8 yaralı!
 • Sırtında Türk Bayrağıyla teslim olmaya geldi
  Sırtında Türk Bayrağıyla teslim olmaya geldi
 • İzmir’de yasa dışı dinleme operasyonu!
  İzmir’de yasa dışı dinleme operasyonu!
 • Orgeneral Akar’a ABD’den ödül
  Orgeneral Akar’a ABD’den ödül
 • Kosova’da Göstericilere sert müdahale
  Kosova’da Göstericilere sert müdahale
 • ‘Bugün bakıyoruz çifte telli oynuyorlar’
  ‘Bugün bakıyoruz çifte telli oynuyorlar’
 • Aziz Yıldırım hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemi
  Aziz Yıldırım hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemi
 • ‘O kadar azdılar ki Cumhuriyet’e 90 yıllık parantez söylemini dillerine alıyorlar’
  ‘O kadar azdılar ki Cumhuriyet’e 90 yıllık parantez söylemini dillerine alıyorlar’
 • Konut sahibi olmak isteyenlere müjde
  Konut sahibi olmak isteyenlere müjde
 • Sağanak Yağış Geliyor
  Sağanak Yağış Geliyor
Net Haber Türk
Zincirleme kaza!.. 1 ölü 8 yaralı!
Zincirleme kaza!.. 1 ölü 8 yaralı!

İZMİR’in Gaziemir İlçesi’nde, yağmur nedeniyle...

Sırtında Türk Bayrağıyla teslim olmaya geldi
Sırtında Türk Bayrağıyla teslim olmaya geldi

İzmir merkezli 13 ilde yasa...

İzmir’de yasa dışı dinleme operasyonu!
İzmir’de yasa dışı dinleme operasyonu!

İZMİR’de İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev...

Orgeneral Akar’a ABD’den ödül
Orgeneral Akar’a ABD’den ödül

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral...

Kosova’da Göstericilere sert müdahale
Kosova’da Göstericilere sert müdahale

Kosova’nın başkenti Priştine’deki protestoları polis...

‘Bugün bakıyoruz çifte telli oynuyorlar’
‘Bugün bakıyoruz çifte telli oynuyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı...

Aziz Yıldırım hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemi
Aziz Yıldırım hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemi

Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu...

Konut sahibi olmak isteyenlere müjde
Konut sahibi olmak isteyenlere müjde

Başbakan Davutoğlu, “Konut kredilerinde mecburi...

Sağanak Yağış Geliyor
Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir