• Müsiad İzmir İnovasyon Seminerinde Buluştu
  Müsiad İzmir İnovasyon Seminerinde Buluştu
 • Metruk Binada Çıkan Yangın Mahalleliyi Korkuttu
  Metruk Binada Çıkan Yangın Mahalleliyi Korkuttu
 • Ankara Emniyeti’nde operasyon
  Ankara Emniyeti’nde operasyon
 • Eyüp Devlet Hastanesi’nde virüs paniği
  Eyüp Devlet Hastanesi’nde virüs paniği
 • İsmail Kartal, Alves’i evine gönderdi
  İsmail Kartal, Alves’i evine gönderdi
 • Diyarbakır’da yol kapatan göstericiler ateş açtı!.. 1 polis yaralı!
  Diyarbakır’da yol kapatan göstericiler ateş açtı!.. 1 polis yaralı!
 • Türkiye’den Peşmergeye Kobani izni!
  Türkiye’den Peşmergeye Kobani izni!
 • ABD’den Kobani’ye silah yardımı
  ABD’den Kobani’ye silah yardımı
 • Tanık polis: Aslında şiddet…
  Tanık polis: Aslında şiddet…
 • Danimarka’dan Türkiye’ye sert tepki
  Danimarka’dan Türkiye’ye sert tepki
Net Haber Türk
Müsiad İzmir İnovasyon Seminerinde Buluştu
Müsiad İzmir İnovasyon Seminerinde Buluştu

İnovasyon Uzmanı Salih Keskin, MÜSİAD...

Metruk Binada Çıkan Yangın Mahalleliyi Korkuttu
Metruk Binada Çıkan Yangın Mahalleliyi Korkuttu

İzmir’in Konak ilçesinde, 2 katlı...

Vakıfbank’tan Ebso Üyelerine Özel Kredi Ve Hizmet Fırsatı
Vakıfbank’tan Ebso Üyelerine Özel Kredi Ve Hizmet Fırsatı

VakıfBank, Ege Bölgesi Sanayi Odası...

Ankara Emniyeti’nde operasyon
Ankara Emniyeti’nde operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde, yasadışı dinlemelere...

Eyüp Devlet Hastanesi’nde virüs paniği
Eyüp Devlet Hastanesi’nde virüs paniği

Eyüp Devlet Hastanesi Acil Servis’i,...

İsmail Kartal, Alves’i evine gönderdi
İsmail Kartal, Alves’i evine gönderdi

Fenerbahçe, 7. haftada cumartesi günü,...

Türkiye’den Peşmergeye Kobani izni!
Türkiye’den Peşmergeye Kobani izni!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus...

ABD’den Kobani’ye silah yardımı
ABD’den Kobani’ye silah yardımı

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM),...

Tanık polis: Aslında şiddet…
Tanık polis: Aslında şiddet…

İZMİR’de, geçen yıl Haziran ayında,...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir