• Her memurun aday olma hakkı vardır.
  Her memurun aday olma hakkı vardır.
 • Milli gelirimiz 19 bin doları geçti
  Milli gelirimiz 19 bin doları geçti
 • Ukrayna’da 70 ayrılıkçı ve 12 asker öldü
  Ukrayna’da 70 ayrılıkçı ve 12 asker öldü
 • İngiltere’de İslam karşıtı yürüyüş düzenlendi
  İngiltere’de İslam karşıtı yürüyüş düzenlendi
 • Bakan Yıldız’dan Türk Akımı incelemesi
  Bakan Yıldız’dan Türk Akımı incelemesi
 • İstanbul merkezli 12 ilde “paralel yapı” operasyonu
  İstanbul merkezli 12 ilde “paralel yapı” operasyonu
 • 1 dağcı öldü, 19 dağcıya 15 saat sonra ulaşıldı
  1 dağcı öldü, 19 dağcıya 15 saat sonra ulaşıldı
 • ‘Şiddet, Tanrı’nın lütfettiği aklı..’
  ‘Şiddet, Tanrı’nın lütfettiği aklı..’
 • Sanatçı Müzeyyen Senar hayatını kaybetti
  Sanatçı Müzeyyen Senar hayatını kaybetti
 • ‘Din sömürüsü yapanlar, lüks içinde yüzüyor’
  ‘Din sömürüsü yapanlar, lüks içinde yüzüyor’
Net Haber Türk
Her memurun aday olma hakkı vardır.
Her memurun aday olma hakkı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her memurun belli...

Milli gelirimiz 19 bin doları geçti
Milli gelirimiz 19 bin doları geçti

Başbakan Davutoğlu, küresel krizden bu...

Ukrayna’da 70 ayrılıkçı ve 12 asker öldü
Ukrayna’da 70 ayrılıkçı ve 12 asker öldü

Ukrayna’nın doğusunda ordu birlikleri ile...

İngiltere’de İslam karşıtı yürüyüş düzenlendi
İngiltere’de İslam karşıtı yürüyüş düzenlendi

İngiltere’de Müslümanlara ve Müslümanlığın yayılmasına...

Bakan Yıldız’dan Türk Akımı incelemesi
Bakan Yıldız’dan Türk Akımı incelemesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı...

İstanbul merkezli 12 ilde “paralel yapı” operasyonu
İstanbul merkezli 12 ilde “paralel yapı” operasyonu

Emniyette ”paralel yapı” iddialarına ilişkin...

1 dağcı öldü, 19 dağcıya 15 saat sonra ulaşıldı
1 dağcı öldü, 19 dağcıya 15 saat sonra ulaşıldı

İZMİR’in Ödemiş İlçesi’ndeki, faal olmayan...

‘Şiddet, Tanrı’nın lütfettiği aklı..’
‘Şiddet, Tanrı’nın lütfettiği aklı..’

“Şiddet Tanrı’nın lütfettiği aklı kullanamayanların...

Sanatçı Müzeyyen Senar hayatını kaybetti
Sanatçı Müzeyyen Senar hayatını kaybetti

İZMİR’deki Ege Üniversitesi Hastanesi’nde bir...

‘Din sömürüsü yapanlar, lüks içinde yüzüyor’
‘Din sömürüsü yapanlar, lüks içinde yüzüyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,...

Net Haber Türk
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
Ses kayıtlarını Meclis’te dinletti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1...
12 Şubat 2014 13:30
Font1 Font2 Font3 Font4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teknik takibe takılan tapeleri Meclis’te dinletti. Kayıtlarda, istifa eden İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in operasyonda tutuklanan oğluna “Kaç lira oğlum” diye sorması ve Barış Güler’in “1 trilyon civarı param var o kadar” dediği görüldü.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı din­let­ti. CHP Grup Sa­lo­nu­’na ta­pe­le­rin ya­yı­nı için si­ne­viz­yon ku­rul­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ya­sa­dı­şı din­le­me ile işi­miz ol­maz. Dev­le­tin res­mi ka­yıt­la­rı­na gir­miş ve ıs­rar­la dil­len­dir­di­ği­miz hal­de Er­do­ğan ve tay­fa­sı­nın gör­mez­den gel­di­ği din­le­me­le­r” de­di.

 11 TA­PE DİN­LET­Tİ

Ar­dın­dan 11 ta­pe sı­ra­sıy­la si­ne­viz­yon­dan gös­te­ril­di:

*İşa­da­mı La­tif T. ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ara­sın­da İz­mir Ur­la Vil­la­la­rı ne­de­niy­le ya­pı­lan ve İz­mir Va­li­si­’nin Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ne ne­den olan ko­nuş­ma. Top­baş, bu ka­yıt­ta Er­do­ğa­n’­a ‘a­bi­’ di­ye hi­tap edi­yor.

*Er­do­ğan-La­tif T. gö­rüş­me­si. La­tif T., Ur­la Kay­ma­ka­mı­’nı ara­ma­sı için es­ki Ba­kan Bay­rak­ta­r’­ın dev­re­ye gir­me­si­ni istiyor.

*Di­ğer 9 ka­yıt, Sa­bah-ATV sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ce­lal K, Meh­met C, Hay­ret­tin Ö, Nu­ri Ö, Fah­ri Ç, Ni­hat Ö. ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­lar­la, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın Meh­met C. ile gö­rüş­me­sin­den olu­şu­yor.

Si­ne­viz­yon su­nu­mu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ma­kam ara­ba­sın­da gö­rün­tü­le­ri ile Va­n’­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve çu­val­la ta­şı­nan Mu­har­re­m’­in gö­rün­tü­le­ri ile bi­ti­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, “İ­ki re­sim ara­sın­da­ki far­kı gö­rü­yor­su­nuz. Oğ­lu­ma kim­se do­ku­na­maz di­yor. Di­ğer ta­raf­ta bir ba­ba sır­tın­da 1,5 ya­şın­daki ço­cu­ğu­nun na­aşı­nı hü­zün için­de gö­tü­rü­yo­r” de­di.

KÜF­RE­DE­NE DERS VE­RİN

Ni­hat Ö. ile Meh­met C. ara­sın­da ge­çen “Tür­ki­ye yer ye­rin­den oy­na­r” “O  ço­cuk­la­rı­” ile Meh­met C. ve Ce­lal K. ara­sın­da ge­çen “Mil­le­tin  …. ko­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri CHP’­li­ler yu­ha­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, “En so­nun­da çı­kıp bu mil­le­tin ana­sı­nı bel­le­ye­ce­ğiz de­di­ler. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Bu­nu sin­di­ri­yor­sa­nız gi­din oyu­nu­zu ve­rin. Ha­yır ‘be­nim an­nem çok de­ğer­li­dir, an­ne­me kim­se söz söy­le­ye­me­z’ di­yor­sa­nız ana­nı­za kü­für ede­ne ders ve­re­cek­si­ni­z” diye konuştu.

VA­TAN­DA­ŞIN CE­Bİ­NE DAR­BE

Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu te­laşla söy­le­nen laf­lar. Ara­ma ya­pı­lı­yor, ba­ba­sı­nı arı­yor. Ba­ba­sı hep­si­ni bi­li­yor. Dar­be se­nin ce­bi­ne ya­pıl­dı sev­gi­li va­tan­da­şım­” de­di.

KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI

Kı­lıç­da­roğ­lu, kür­sü­deyken il­çe be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­na yö­ne­lik ki­şi­sel pro­tes­to­lar ol­du. Bir par­ti­li­ bağırınca Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­yü ‘bir da­ki­ka’ di­ye yum­ruk­la­ya­rak, “Par­ti kül­tü­rü­nü be­nim­se­me­yen ve Ge­nel Baş­ka­nı­’nın sö­zü­nün ke­sen he­men bu­ra­yı terk et­sin. Atın dı­şa­rı­­” de­di. Pro­tes­to­cu çı­kar­tıl­dı.

“1 TRİLYON CİVARI PARAM VAR O KADAR”

17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon sa­ba­hı Ba­rış Gü­ler ile İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­yı da ak­tar­dı:


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
izmir