Gümrük işlemleriyle ilgili koşullar belirlendi

Ticaret Bakanlığının transit rejimine ait “Gümrük Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Bildirimle, müsaadeli gönderici yetkisi …

06 Kasım 2021 144 views 0
reklam

Ticaret Bakanlığının transit rejimine ait “Gümrük Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bildirimle, müsaadeli gönderici yetkisi müracaatında aranacak şartlar, müracaatın yapılması, müracaatın incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük süreçleri ve başka konulara ait uygulanacak adap ve temeller düzenlendi.

Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük yönetimine sunmadan sevk etmeye yetkilendirilmiş ve rejim kapsamında yapılan süreçlerde transit süreçlerinden sorumlu kişi “izinli gönderici” olarak tanımlanıyor.

Müsaadeli gönderici müracaatında bulunacak bireylerin belirlenen koşulları taşıdığını müracaat formunda belirtilen asıllar çerçevesinde kanıtlaması gerekiyor.

Buna nazaran, kelam konusu şahısların, sahip olunan kapsamlı teminat müsaadesiyle bağlı teminat mektubu, Türkiye’de yerleşik bir kefil kuruluştan alınmış olması kuralıyla kapsamlı teminat kullanma yahut teminattan vazgeçme müsaadesine sahip olacak.

İdare heyeti üyeleriyle şirket sermayesinin yüzde 10 yahut daha fazlasına sahip gerçek şahıslar hakkında müracaat formunda belirtilen hatalarla ilgili mutlaklaşmış mahkumiyet kararı bulunmayacak.

Müracaatın yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl başka ayrı kıymetlendirilmek üzere ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az 5 bin 500 transit beyanında rejim hak sahibi olacak yahut en az 500 transit beyanında taşıyıcı sıfatını taşıyacak.

Müracaatın yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl başka ayrı kıymetlendirilmek üzere süreç gören tüm beyanname sayısının yüzde 0,5’ini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali cezası ile gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle yüzde 2’sini aşan usulsüzlük cezası uygulanmamış olacak.

Müracaat sahibi, taban koşullara haiz en az bir tesise sahip olacak.

Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma mutabakatlarına imza atmış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş uygunluk kıymetlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olacak.

Gümrük yönetiminin faal denetimler gerçekleştirmesine imkan sağlayacak halde kayıtların sağlam ve izlenebilir halde tutulduğu bir lojistik programını kullanacak.

Müracaat sahibinin mali yapısı, müracaat yılından evvelki üç yıl temel alınarak, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, müracaat formunda belirtilen formda olumlu görüşle rapora bağlanacak. Gümrük mevzuatı uyarınca mutlaklaşmış lakin ödenmemiş rastgele bir vergi ve ceza borcu bulunmayacak.

Rejimin nezaret altında tutulabilmesi ve denetimlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili tesiste gümrük hizmeti verilmesinin gümrük yönetimi üzerinde orantısız bir idari yük getirmeyecek olması gerekecek.

Müracaat sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü olması halinde mali yapısı ve vergi borcuna ait şartları kanıtlaması gerekmeyecek. Bu şahıslara, transit beyanı sayısı da dörtte bir nispetinde uygulanacak.

Bu yetki için ön müracaat bölge müdürlüklerine, müracaat Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılacak. Bu kapsamda gerekli müracaat formları teslim edilecek. Bu süreçlerde, belirlenen şartların sağlandığına ait kıymetlendirme ve inceleme yapılacak.

Müsaadeli gönderici yetkisi askıya alınmadığı yahut iptal edilmediği sürece geçerli olacak. Yenileme başvurusu yetkilendirmenin yapıldığı takvim yılını izleyen her üç yılın son ayında yahut Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde yapılacak.

Bildirimde belirtilen şartların ihlal edilmesi halinde, müsaadeli gönderici yetkisi askıya alınabilecek ve iptal edilebilecek.

Gümrük süreçleri

Bildirimle, müsaadeli gönderici yetkisi kapsamındaki gümrük süreçlerinde uyulacak asıllar da belirlendi.

Buna nazaran, müsaadeli göndericinin tesisinden ihraç edilecek eşya, tesislerde, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık yahut kapalı bir yere konulacak ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek. Eşyanın, diğer rastgele bir eşya ile karışmaması ve eşyaya yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli önlemler alınacak.

Kolay ihracat noktaları uygulaması hariç olmak üzere, ihracat beyannamesi, müsaadeli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanacak. Müsaadeli gönderici tarafından eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük yönetimine elektronik ortamda bildirilecek.

İhracat beyannamesinin süreçleri bittikten sonra eşya halihazırda yüklü değilse taşıta yüklenecek ve araca müsaadeli gönderici mührü uygulanarak kolaylaştırılmış yordamda transit beyannamesi tescil edilecek. Transit beyannamesinin süreçleri bittikten sonra taşıma aracının tesislerden çıkışı sağlanacak.

Bildirim, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

BENZER KONULAR
KÜLTÜR SANAT